Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R

DIAGNOZA FUNKCJONALNA - BADANIE PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO DZIECKA TESTEM PEP-R.

To oparty na rozwojowej koncepcji oceny test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.


Z założenia przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym - w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosujemy go w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R

ZALETY PEP-R JAKO METODY OCENY ROZWOJU DZIECKA Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU:
 • zadania nie zależą od poziomu rozwoju mowy,
 • przeprowadzamy go w sposób elastyczny, co pozwala dostosować test do specyficznych zachowań dziecka,
 • zadania nie są ograniczone czasowo,
 • materiały testowe są konkretne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami,
 • zawiera dużą skalę poziomów rozwoju,
 • składniki językowe testu są oddzielone od sprawnościowych.
Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R

Test składa się z następujących skal:
A. Skala Rozwoju (131 zadań testowych), która podzielona jest na siedem sfer, kluczowych dla rozwoju dziecka. Dzięki ocenie w poszczególnych sferach mamy możliwość oceny specyficznych właściwości rozwoju danej osoby, takich jak na przykład dysharmonia. Rodzaje ocenianych sfer:
1. Naśladowanie
2. Percepcja (postrzeganie, uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny)
3. Motoryka mała
4. Motoryka duża
5. Koordynacja wzrokowo - ruchowa
6. Czynności poznawcze
7. Komunikacja, mowa czynna

B. Skala Zachowań (43 zadania testowe), która ma na celu rozpoznanie nietypowych zachowań, charakterystycznych np. dla autyzmu. Podzielona jest na cztery części:
1. Nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne.
2. Zabawa i zainteresowanie przedmiotami.
3. Reakcje na bodźce
4. Mowa

Skala zachowań pełni funkcję pomocniczą przy stawianiu diagnozy funkcjonalnej. Zebrane w podskalach zadania pozwalają różnicować między zachowaniami rozwojowymi a patologicznymi. Mają one na celu uwidocznienie nieprawidłowości w takich obszarach jak kontakt wzrokowy, niewłaściwe wykorzystanie przedmiotów, nietypowego używania słów, reakcji na wzmocnienia płynące ze środowiska.

Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R

OCENA I WYNIKI BADANIA:
Wszystkie zadania są ocenianie w czasie wykonywania testu. System oceniania obejmuje trzy kategorie:
 • Zaliczone
 • Obiecujące
 • Niezaliczone
Kryteria oceny oparte są na obserwacji i opinii diagnosty prowadzącego badanie w oparciu o dostarczone procedury testowe. Po przeprowadzeniu badania, wyniki są nanoszone na wykres Profilu, co pozwala w sposób przystępny zobrazować charakter deficytów rozwoju z uwzględnieniem szczególnych jego właściwości, takich jak dysharmonia. Zadania zaliczone jako "obiecujące" dolicza się do podstawowego wyniku, co pozwala przewidywać rozwój dziecka w najbliższym czasie, po wprowadzeniu określonych, zindywidualizowanych działań terapeutycznych.

Po przeprowadzeniu badania rodzic otrzymuje diagnozę funkcjonalną, na którą składają się następujące dokumenty:
 • pisemne sprawozdanie ze zindywidualizowanego badania profilu psychoedukacyjnego PEP–R dziecka, wraz z zaleceniami;
 • opis rozwoju dziecka, dokładnie określający funkcjonowanie poszczególnych sfer rozwojowych u dziecka - np. „Ilość wykonanych czynności w zakresie motoryki małej odpowiada rozwojowi dziecka 40-miesięcznego.”